Dezvoltarea durabilă – legislație

1. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ
 • Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 22/2001 privind ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo);
 • Legea nr. 293/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor la Sofia la 27 februarie 2001;
 • Legea nr. 86/2000 privind ratificarea Convenției privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție in problem de mediu, semnata la Aarhus la 25 iulie 1998;
 • Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră;
 • Legea nr. 104/2011 (MO nr. 452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013);
 • Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, modificată şi completată de Legea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 40/2010 (MO nr. 283/30.04.2010) aprobat prin Legea nr. 205/2010 (MO nr. 765/16.11.2010);
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată de OUG nr. 154/2008 (MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 329/2009 (MO nr. 761/09.11.2009), adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) şi modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012);
 • Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor modificat de HG nr. 358/2007 (MO nr. 271/24.04.2007);
 • HG nr. 780/2006 (MO nr. 554/27.06.2006) privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modificată de HG nr. 133/2010 (MO nr. 155/10.03.2010), HG nr. 399/2010 (MO nr. 286/30.04.2010), HG nr. 1300/2010 (MO nr. 874/28.12.2010), OUG nr. 115/2011 (MO nr. 926/28.12.2011) şi HG nr. 204/2013 (MO nr. 248/30.04.2013);
 • Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a  evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Ordinul MMGA nr.995/2006 pentru aprobarea Listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG 1076/2004;
 • Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 • Ordinul comun MMP/MADR/MAI/MDRT nr.135/84/76/1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
 • Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea proceduri de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră;
 • Ordinul MMP nr. 405/2010 privind constituirea şi funcționarea Comisiei de analiza tehnica la nivel central, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MMDD nr. 1798/2007 privind procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MM nr. 1026/2009 pentru aprobarea condiţiilor de elaborare a Raportului de Mediu, Raportului privind Impactul asupra Mediului, Bilanţului de Mediu, Raportului de amplasament, Raportului de Securitate şi a Studiului de Evaluare adecvată.
2. LEGISLAȚIA EUROPEANĂ
 • Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
 • Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a Directivei 90/313/CEE;
 • Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal;
 • Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;
 • Directiva 2004/107/CE privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător;
 • Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, modificată de Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE şi 2009/31/CE şi de Decizia 2455/2001/CE;
 • Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi 1137/2008;
 • Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, modificată de Regulamentul 596/2009;
 • Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundaţii
 • Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC) (versiune codificată), modificată de Directiva 2009/31/CE şi de Regulamentele nr. 1882/2003 şi 166/2006
 • Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) cu rectificarea din JO L 158, 19.06.2012;
 • Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici, modificat de Directiva 2006/105/CE şi Regulamentul (CE) nr. 219/2009;
 • Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;
 • Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor;
 • Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;
 • Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE, modificată de Regulamentul nr. 596/2009;
 • Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directivele 2004/12/CE, 2005/20/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;
 • Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), modificată de Directivele 2003/108/CE, 2008/34/CE şi 2008/112/CE;
 • Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi flora sălbatică, modificată de Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;
 • Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, modificată de Directiva 2004/101/C şi Regulamentul nr. 219/2009;
 • Directiva 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii;
 • Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera.
3. Materiale informative

Material cules de Alexandru Grigorii – Responsabil Teme Secundare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.