„ÎN LUMEA POVEŞTILOR”

povesti

Informații generale

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Clasa: a V-a /Programă școlară

Durata: Anul şcolar 2020-2021/34 săptămâni

Nr. ore/săptămână: 1 oră

Unitatea de învăţământ: CENTRUL ŞCOLAR  DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SUCEAVA

Profesor: CAZAN LAURA

Importanța poveștilor

Farmecul poveștilor străbate secolele cu aceeaşi prospeţime şi nimic nu le  biruieşte. Cu ajutorul lor studierea şi aprofundarea limbii române se realizează într-un mod plăcut, relaxant, mereu aşteptat.

Literatura pentru copii, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, oferă elevului un întreg univers de gânduri şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli. Acest univers se va materializa într-o zestre spirituală importantă deoarece prin lectură elevii îşi formează capacitatea de a surprinde conţinuturi şi forme ale realităţii prin diverse modalităţi, extinzându-şi în acest fel aria cunoaşterii. Valorificând în mod creativ mesajul artistic, etic şi estetic al fiecărei creaţii în parte, profesorul va contribui la modelarea caracterelor elevilor săi, la deprinderea lor cu normele de comportare civilizată, la cultivarea sentimentelor moral-cetăţeneşti.

După cum afirma marele nostru istoric Nicolae Iorga, „cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată viaţa şi influenţează asupra dezvoltării ulterioare a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, copiii îşi formează o anumită concepţie asupra lumii şi-şi însuşesc anumite norme de conduită.” Lectura cărţilor, nu numai că îmbogăţeşte şi activizează vocabularul elevilor, lărgindu-le mijloacele de exprimare orală şi scrisă, ci, în egală măsură, formează progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om şi, în viitor, să poată continua procesul de învăţare.

Nu ne rămâne decât să incităm la lectură prin dezvăluirea unor modele literare bine alese, să urmărim îndeaproape modul de înţelegere şi interiorizare a anumitor valori, să analizăm empatic anumite situaţii şi nu în ultimul rând, să dăm posibilitatea construirii unor trasee diferite pentru poveştile propuse.

A. OBIECTIVE CADRU

I. FRECVENTAREA BIBLIOTECII ŞCOLARE

II. Dezvoltarea  capacității de receptare a mesajului oral al poveștii

III. Dezvoltarea  capacității de receptare a mesajului scris

IV. Dezvoltarea  capacității de exprimare literară

B. COMPETENȚE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

I. FRECVENTAREA BIBLIOTECII ŞCOLARE -6 ore
Competențe specificeActivităţi de învăţare
I.1.Să parcurgă lista recomandată şi supravegheată de profesor sau bibliotecar;-exerciţii de ascultare şi de confirmare a înţelegerii mesajului transmis;
-exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri , cu / fără suport concret intuitiv;
-exerciţii de rostire fluentă, corectă a unor  mesaje orale după/fără model;
-exerciţii de corectare a greşelilor de exprimare ( cu sprijin);
-exerciţii–dialog dirijate: profesor – elev, bibliotecar-elev, elev – elev, elev – elevi, pe diferite teme.
I.2.Să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog:-discuţii pe teme cunoscute în perechi / grup;
-jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vorbire;
-exerciţii –joc de comunicare  pentru exersarea : -iniţierea/ încheierea unui dialog; -utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare etc; -formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; -exerciţii de dialog cu persoane diferite;
-exerciţii de comunicare în mod independent, cu tinerii şi adulţii, în situaţii diferite, prin folosirea unui limbaj mimico-gestual adecvat.
II. D e z v o l t a r e a  capacității de receptare a mesajului oral al poveștii-12 ore
Competențe specificeActivităţi de învăţare
II.1 să sesizeze sensul global  al unui mesaj;-exerciţii de explicare a titlului textului;
-formulare de întrebări pentru stabilirea sensului global al mesajului;
-ex. de discriminare a elementelor esențiale de cele de detaliu;
-exerciţii orale de formulare a unor răspunsuri la diferite întrebări (cu/fără suport);
II.2 să deducă sensul unui cuvânt necunoscut prin raportarea la mesajul audiat şi să distingă sensul propriu de cel figurat;  -exerciţii de integrare în comunicarea curentă a unor cuvinte noi;
-ex. de înlocuire a unor cuvinte cu sinonimele lor;
-memorări: poezii, proverbe, ghicitori;  
II.3 să sesizeze corectitudinea unui enunţ oral şi să stabilească legături între text şi faptele de viaţă;-identificarea și  corectarea unor pronunții greșite sau a unor exprimări greşite;
-exerciţii de utilizare în comunicarea curentă, a unor cuvinte care denumesc fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii, stări sufleteşti  întâlnite în viaţa  cotidiană;
II.4 să folosească mijloacele nonverbvale (gesturi, mimică) în  comunicare;-ex. de mim;
-exerciţii de recunoaştere a unor versuri/ texte în proză, a unor lecturi cu / fără autor; -exerciţii de recunoaştere a personajelor din textele studiate sau lecturate de profesor;
-exerciţii de identificare a unor calităţi şi limite/defecte ale personajelor răspunzând la întrebări;
II.5 să manifeste atenție faţă de interlocutor în diferite situații de comunicare.  -simularea în dialoguri a unor situaţii diferite de comunicare;
-jocuri de rol;
-exerciţii de formulare a unor opinii personale cu privire la un eveniment /situaţie (bine–rău, folositor–nefolositor, frumos–urât, adevăr–minciună, prieten–duşman etc.);
-exerciţii de relatare a unor întâmplări / evenimente din viaţa personală: “Cum am petrecut vacanţa?”; “Ce emisiune îţi place?”; “Duminica în familia mea”,   -“La bunici”, “Vecin şi prieten” etc.
III. Dezvoltarea  capacității de receptare a mesajului scris-12 ore
III.1 să identifice elementele de bază ale organizării textului în pagină;    -exerciţii de recunoaştere a titlului şi autorului textelor studiate;
-exerciţii de redare a conţinutului unui text scurt sub îndrumarea profesorului;
III.2 să desprindă ideile principale ale fragmentelor;  -povestirea independentă a unui fragment/paragraf citit sau mesaj audiat;
-exerciţii de prezentare a unor fapte şi întâmplări desprinse din textele citite;
III.3 să distingă  insuşirile fizice şi morale ale personajelor;  -exerciţii de identificare şi prezentare a trăsăturilor pozitive şi negative ale personajelor dintr-o lectură studiată;

III.4 să desprindă realul de fantastic; însuşirile neobişnuite atribuite unor obiecte sau fiinţe;  
-exerciţii de redare a mesajului/învăţăturii desprinse dintr-un text lecturat;
-jocuri de rol;  
III.5 să identifice şi să explice expresiile poetice si personificările din texte;-exerciţii-joc de exprimare a propriei păreri  în legătură cu întâmplări, personaje dintr-un text citit sau mesaj ascultat;
IV. Dezvoltarea  capacității de exprimare literară-4 ore
IV.1 să construiască povestiri orale scurte pe baza unui plan dat,sau a unui plan propriu;  – construcţii de texte orale pe baza unui plan dat, sau planuri proprii ;
– povestire de fapte şi întâmplări reale sau imaginare pe teme diverse ;
IV.2 să pronunțe clar şi corect un mesaj şi să interpreteze artistic anumite roluri;   -ex.  de rostire corectă a diverselor mesate ale textelor;
-ex . de ortoepie ;de reglare a vitezei de vorbire;
– ex . de dicţie ;  
IV.3 să redea prin cuvinte proprii conținutul unor fragmente din texte citite sau audiate;  – ex  de clarificare a unor fapte;
– povestiri individuale
– exprimare de păreri proprii;  
IV.4 să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii;  – ex de dialog ;
– conversaţii pe tema textului ;
– simulare de situații de comunicare;
– ex  de folosire a intonației;  
IV.5 să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elemente de construcţie a comunicării;     – construire de enunţuri;
– acordul gramatical;
– recunoasterea momentelor acţiunii;  
IV.6 să manifeste cooperare în situații diferite.  – exerciţii de dezvoltare a inițiativei personale în comunicare;
– exprimarea propriei opinii,gânduri,sentimente în legătură cu faptele întâlnite;
– dialoguri imaginare, jocuri de rol;
MATERIALE

Rezerva de carte, culegeri de texte, portrete de autori, pliante şi imagini de muzeu, casetofon, CD-uri, alte materiale pentru povestiri prin desen, DVD, calculator.

CE SE IMPUNE
 • afişarea listei de lectură pe clase;
 • colaborarea profesorului şi elevilor cu biblioteca , implicit cu bibliotecarul şcolii;
 • instructaj în folosirea cărţii şi a materialelor de bibliotecă- păstrare şi recondiţionare;
 • antrenarea unor sponsori în vederea îmbogăţirii zestrei bibliotecii- carte, aparatură, mobilier;
 • selectarea şi multiplicarea unor materiale necesare fiecărui elev participant- portofolii, texte selective, fişe de autor, imagini diverse, pliante –după caz;
 • mapa elevului şi a profesorului;

PROPUNERI:

 •   Lectura profesorului şi audiţie 15 ore;
 •   Lectura şi povestirea copiilor  25 ore;

C. CONȚINUTURILE  ÎNVĂȚĂRII

Clasa  a V-a
I. Activități privind viața cotidiană:  

În familie/ajutorul dat de copii în familie
,,Pupaza din tei‘‘ -I. Creangă
”La cireșe”-I.Creangă
“Dumbrava Minunată”- M. Sadoveanu
La școală/învățătură și muncă
,,Domnu Trandafir ‘’ – M. Sadoveanu
,, Recreația mare” – M. Sântimbreanu
”Nicu„-I.Agârbiceanu
Prin magazine la cumpărături
Cei sapte ani de acasă.
Codul bunelor maniere pentru copii – Michiela Poenaru:
,,În magazine‘’
,,Când oferim cadouri?‘’

II. Deprinderi moral- civice:  

Politețea, omenia, bunul simț
Cei șapte ani de acasă.
Codul bunelor maniere pentru copii – Michiela Poenaru:
,,Politețea față de membrii familiei’’
,,Sa nu uităm de vecini‘’
,,Povestea unui om leneș‘’ – I. Creangă
Binele si răul
“Fata babei și fata moșneagului“ – I. Creangă
“Sarea în bucate” – P. Ispirescu
”Prâslea cel Voinic și merele de aur”-P.Ispirescu
Adevărul și minciuna
,,Niculăiță minciună” – Al. Brătescu Voinești
“Hoțu Împărat” – P. Ispirescu
Disciplinat/indisciplinat
,,D-l Goe” – I.L. Caragiale
Despre prietenie
Lecturile copilăriei  cl. a V-a:
,,Gândăcelul’’ de Emil Garleanu

III. Patrie, popor, limbă:

România – țara integrată în Europa
“Țara,poporul” – Al.Vlahuță
Frumusețile și bogățiile patriei noastre
,,Am fost și eu la Alba –Iulia și am văzut Unirea Cea  Mare’’- Dumitru Almaș
“Mândricel” – Petru Demetru Popescu
Tradiții și obiceiuri la români – ,,Sfintele Paști în datini și obiceiuri’’
Limba – tezaurul cel mai de preț al românilor  ,,Lângă ieslea minunată’’ – colinde și cântări de Crăciun Povestea lui Moş Crăciun  

IV. Activități cu conținut practic –științific:

Anotimpurile caracteristici
,,Călători prin țara mea ‘’ – România  – albume
Povestea anotimpurilor
Despre plante și animale
,,Călătorie în lumea plantelor’’ – Mica enciclopedie școlară – Lorela Caradan, Ioana Gherghescu, Elena Ursache, Boris Crăciun
“Bradul” “Legenda bradului” – B. Crăciun
,,Micile vietăți de pe Terra ‘’ – Mica enciclopedie școlară – Lorela Caradan, Ioana Gherghescu, Elena Ursache, Boris Craciun:
,,Legenda greierului și a furnicii”
Strămoşii noştri
Traian şi Decebal
Ion Roată și Vodă Cuza
Mircea cel Bătrân
Vlad Țepeş  

V. Basme și povestiri cu conținut moralizator:
– ,,Danilă Prepeleac” , ,, Capra cu trei iezi” , ,,Cinci pâini” , ,,Ursul păcălit de vulpe” , ,, Ivan Turbincă” , ,,Moş Ion Roată și Unirea” – I. Creangă    
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
 • evidenţa în fişe nominale de bibliotecă a textelor parcurse;
 • portofolii individuale şi de grup;
 • analiza modului de însuşire a caracteristicilor generale ale textului studiat (basm sau poveste) referitoare la:
  • acțiune în timp; real și fantastic;
  • personaje (reale şi fantastice);
 • verificarea individuală a algoritmului de analiză a unui text:
  • titlu;
  • date destre autor;
  • însuşirea conţinutului textului: subiectul, momentele acţiunii, conflictul;
  • caracterizare de personaje;
  • conţinutul de idei;
  • interpretarea mesajului etic.
 • îmbogăţirea experienţei de viaţă (cu cine ai vrea să semeni şi de ce?);
 • povestirea prin desen: dirijat şi liber;
 • predarea în bune condiţii a cărtilor la bibliotecă.

Profesor Laura Cazan, CSEI

BIBLIOGRAFIE

 1. Asociaţia RENINCO România –Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde, iunie 2001;
 2. Asociaţia RENINCO România –Ghid de predare – învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, 2001;
 3. Muşu Ionel (coordonator), Programe şcolare pentru clasele I – IV, şcoala specială pentru elevii cu handicap mintal, S.C.Tipocart Braşovia S.A., Bucureşti, 1992;
 4. Muşu Ionel, Taflan Aurel (coordonatori), Terapie educaţională integrată, Ed. PROHUMANITATE, Bucureşti,1997;
 5. Păunescu Constantin, Kostyak Carmen, Muşu Ionel, Lupu Florica, Metodologia învăţării limbii române în şcoala ajutătoare, E.D.P., Bucureşti, 1982;
 6. ***Carte de lectură, Culegere de texte literare – clasele V – VIII, Ed.D.P., Bucureşti, 2002;
 7. Almaş Dumitru, “Povestiri istorice” (vol.I şi II);
 8. ***Culegere de creaţie populară;
 9. ***Lecturi minunate pentru şcolarii mici, vol. I şi II, Ed. Porţile Orientului, Iaşi, 2001;
 10. ***Peripeţii nemaipomenite (antologie de ghiozdan pentru clasele  I – IV), Ed. Porţile Orientului, Iaşi, 1999;
 11. ***Lecturile copilăriei, clasele I – IV,clasa aV-a, Bibliografie şcolară obligatorie, Ed. Steaua Nordului;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.