Metodologia de premiere

I. CADRUL GENERAL

Obiectivul proiectului:

Îmbunătățirea competențelor a 120 de cadre didactice și personal de sprijin din învățământul preuniversitar în vederea creșterii calității serviciilor educaționale în unități școlare defavorizate din Județul Suceava, prin activități orientate pe nevoile elevilor și sprijinirea managerilor acestor școli pentru creșterea calității în educație.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local, regional prin activitățile derulate, fiind conceput ca o intervenție integrată și multilaterală care contribuie la îmbunătățirea situației celor 120 de cadre didactice, personal de sprijin și manageri școlari din unități școlare defavorizate din Județul Suceava care vor participa la programe de formare continuă și de dezvoltare de competențe transversale, la activități de sprijin intercolegial și schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de predare și învățare, la dobândirea de abilități și metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situație de risc.

Obiectivul proiectului vizează în primul rând îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice prin programe de formare continuă, desfășurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului școlar si dezvoltarea capacității instituționale prin îmbunătățirea competențelor echipei de management din școlile țintă.

Obiectivele specifice urmărite de prezentul proiect se refera, în egala măsura, la îmbunătățirea competențelor personalului didactic si personalului de sprijin din școlile țintă din Județul Suceava în vederea adaptării serviciilor educaționale la specificul elevilor, dar si pe acțiuni de capacitare a școlilor țintă, prin echipele de management ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de susținere a atitudinilor pro-educație la nivelul mediului școlar si al comunităților defavorizate.

Parteneri asociați în cadrul proiectului sunt:

 • Școala Gimnaziala Valea Moldovei
 • Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca si Grădinița Probota
 • Centrul Școlar de Educație Incluziva Suceava
 • Școala Gimnaziala Burla – Grădinița Burla
 • Școala Gimnaziala Rotunda – Grădinița Rotunda

II. GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă pentru care se aplică prezenta Metodologie este alcătuit din cadrele didactice care fac parte din rețeaua de mentorat (indiferent de denumirea acestora in cadrul rețelei), care au participat la cursuri organizate in cadrul proiectului (indiferent daca acestea au credite transferabile sau nu) care beneficiază de sprijinul, evaluarea, si monitorizarea experților angajați in proiectul „DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului Școlar Timpuriu” si sunt membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli din unitățile de învățământ partenere in proiect:

 • Școala Gimnaziala Valea Moldovei
 • Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca si Grădinița Probota
 • Centrul Școlar de Educație Incluziva Suceava
 • Școala Gimnaziala Burla – Grădinița Burla
 • Școala Gimnaziala Rotunda – Grădinița Rotunda

Rezultate activitate:

 • 15 persoane/ luna din GT sprijinite și asistate prin stimulente pentru performanță;
 • 15 persoane/ luna din GT sprijinite prin stimulente pentru performanță în activitățile didactice;
 • O procedură de acordare a stimulentelor pentru performanță, transparentă, elaborată în conformitate cu cerințele din Anexa 6 –Linii directoare privind elaborarea metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță pentru cadrele didactice;
 • Rapoarte de monitorizare a activităților cadrelor didactice care au primit stimulente pentru performanță.

III. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta Metodologie de acordare a stimulentelor de performanță pentru cadrele didactice a fost elaborată în vederea reglementării modului de acordare a stimulentului pentru performanță, în baza evaluării performanței fiecărui participant din proiect la activitățile de formare în cadrul proiectului DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu.

Pentru a beneficia de stimulentul pentru performanță, cadrul didactic/personalul de sprijin:

1. Face parte din grupul țintă – cadrele didactice/personal de sprijin așa cum este descris pe larg la punctul II – Grupul Ţintă;

2. Participă sau a participat la programele de formare derulate în cadrul proiectului;

Pentru acordarea stimulentelor pentru performanță se vor respecta următoarele:

 • Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • Contract de finanțare POCU/73/6/6/106266 și anexele sale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ghidul Solicitantului
 • Anexa 6. „Linii directoare privind elaborarea metodologiei de acordare a stimulentelor pentru performanță pentru cadrele didactice”.

IV. METODOLOGIA DE ACORDARE A STIMULENTELOR PENTRU PERFORMANȚĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE

IV.1 DISPOZIȚII GENERALE

Acordarea stimulentelor în baza unor criterii de performanță stabilite pe baza progresului individual al activităților cu elevii sau preșcolarii, respecta principiile nediscriminării, urmărind in același timp contribuția la inovare socială.

Scop: Stimulentele pentru performanța cadrelor didactice presupun încurajarea, aprecierea și recompensarea pecuniară a eforturilor cadrelor didactice, din grupul țintă al proiectului, ce dovedesc îndeplinirea criteriilor din prezenta metodologie, obținerea progresului în procesul instructiv – educativ.

Stimulentele pentru performanță sunt acordate în scopul încurajării eforturilor depuse de cadrele didactice reprezentând grupul țintă al proiectului care îndeplinesc criteriile din prezenta metodologie, în aplicarea, în practica didactică curentă, a noilor abordări educaționale învățate pe parcursul formării.

Forma de finanțare: Bursă gestionată de Solicitant în baza prezentei metodologii. Pe parcursul a 10 luni, vor fi acordate 15 de stimulente pentru performanță/lună.

Criterii de acordare: Stimulentele financiare pentru performanță se acordă pe baza unor criterii stabilite, a îndeplinirii unor condiții specificate în prezenta metodologie în scopul asigurării obiectivității și corectitudinii.

Beneficiari: Potențialii beneficiari ai „stimulentelor pentru performanță”, sunt cadrele didactice care fac parte din rețeaua de mentorat (indiferent de denumirea acestora in cadrul rețelei), care au participat la cursuri organizate in cadrul proiectului (indiferent daca acestea au credite transferabile sau nu) care beneficiază de sprijinul, evaluarea, si monitorizarea experților angajați in proiectul „DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului Școlar Timpuriu” si sunt membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli din unitățile de învățământ partenere in proiect.

Selecția beneficiarilor de stimulente pentru performanță: Selecția cadrelor didactice și modalitatea de obținere a stimulentelor pentru performanță se stabilesc în prezenta metodologie.

Desfășurarea etapei de evaluare a cadrelor didactice, detaliile concursului propriu-zis privind acordarea „stimulentelor pentru performanță”, sunt reglementate prin prezenta metodologie.

Evaluarea cadrelor didactice pentru acordarea „stimulentelor pentru performanță” va fi realizată de o Comisie constituită prin decizia managerului de proiect.

Perioada de înscriere la concurs: toate persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi automat înscrise in concurs si evaluate in funcție de activitatea lor, însă, după stabilirea câștigătorilor si a listei cu ordinea punctajelor acestora, toți câștigătorii care nu au transmis anterior cererea de înscriere, vor avea termen de 30 de zile lucrătoare pentru a transmite cererea completata. Daca o persoana care se încadrează ca punctaj pe locurile premiate nu transmite la timp cererea de înscriere, va fi scos de pe lista câștigătorilor si primul de sub lista va fi avansat câștigător (cu termen de 3 zile pentru transmiterea cererii).

Anunțul concursului va fi postat pe site-ul web al proiectului şi pe pagina de Facebook. Aceeași regula se va aplica pentru fiecare lista lunara de câștigători.

IV.2 ELIGIBILITATEA CADRELOR DIDACTICE PENTRU STIMULENTE PENTRU PERFORMANȚĂ ȘI OBLIGATIILE ASUMATE DE ACESTEA

Pentru a participa la competiția de acordare a stimulentelor pentru performanță participantul la competiție trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

 • Face parte din grupul țintă al proiectului si are dosar complet de înregistrare
 • A participat sau participa la cel puțin un curs organizat in cadrul proiectului (indiferent daca acesta are sau nu credite transferabile)
 • Are cont pe platforma de lucru/monitorizare a proiectului si are un expert monitorizare desemnat sa il sprijine/monitorizeze (indiferent de rolul si denumirea in cadrul platformei: mentor/mentorat).

COMPETIȚIA PENTRU STIMULENTE PENTRU PERFORMANȚĂ

Competiția pentru acordarea stimulentelor pentru performanță presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Publicare anunț începere evaluare
 • Vor participa la competiție cadrele didactice din grupul țintă al proiectului care îndeplinesc simultan condițiile prevăzute la secțiunea IV.2. Eligibilitatea cadrelor didactice pentru stimulente pentru performanță și obligațiile asumate de acestea – adică toți membrii grupului țintă al proiectului.
 • Aceștia vor fi centralizați si înscriși automat in competiție de către experții evaluare performante – in scopul evaluării activității de pana acum. Centralizator grup țintă evaluați
 • Experții monitorizare vor cerceta toate listele de prezenta, documentele de pe platforma, rapoartele intermediare individuale concepute pe A.2.1., vor culege date verbal/telefonic/pe e-mail de la toți angajații care lucrează sau au lucrat in proiect si au avut contact cu grupul țintă precum si cu colegii (peers) din proiect (mentori sau mentorați/directori care au avut contact cu evaluații). Resursele pentru cercetare pot fi completate in funcție de nevoi (clasele de elevi, părinții elevilor, etc)
 • Oferirea Punctajului de către fiecare Expert de Evaluare Performanțe pentru întreaga activitate a fiecărui participant la competiție conform grilei prezentate mai jos.

Alcătuirea comisiei de evaluare, calcularea punctajelor totale, organizarea clasamentului in funcție de punctaje si desemnarea câștigătorilor fiecărei perioade astfel:

 • Lista 1 – câștigători premii pentru luna Ianuarie si Februarie
 • Lista 2 – câștigători premii pentru luna Martie si Aprilie
 • Lista 3 – câștigători premii pentru lunile Mai si Iunie.

Fiecare câștigător va primi subvenția de 890 lei timp de 2 luni consecutive. In prima evaluare din care vor rezulta primele 3 liste de câștigători (pentru 6 luni) numele vor fi unice si vor rezulta dintr-o singura evaluare.

Realizarea anunțului privind câștigătorii competiției.

Semnarea contractelor de acordare subvenție/premiu si completarea cererilor de înscriere in competiție (obligatorie pentru câștigători si fără de care nu putem obține detaliile pentru plata – extras de cont).

Evaluarea pe parcurs a îmbunătățirii activității didactice – care poate fi făcută de experții monitorizare sau responsabil teme secundare, responsabil organizare activități, facilitator ateliere, responsabil platforma online, responsabil grup țintă, etc in funcție de cum pontează fiecare expert pe aceasta activitate sau pe activități care presupun contactul cu grupul țintă (2.1. sau 1.4.).

Re-evaluarea făcută de către experții de evaluare performante pe baza activităților centralizate, in funcție de noile informații si actualizări si o noua grila conceputa in funcție de activitățile desfășurate după prima perioada de premiere/evaluare

In urma acestei evaluări va rezulta o noua lista cu 15 premiați care vor lua premii in lunile Iulie si August pe care se vor regăsi atât mentorați anterior premiați si care si-au îmbogățit considerabil activitatea cat si mentorați nepremiați anterior care si-au îmbogățit activitatea motivați fiind de posibilitatea de a câștiga premii după ce au văzut ca un nivel scăzut al implicării duce la pierderi.

Evaluarea pe parcurs a îmbunătățirii activității didactice – care poate fi făcută de experții monitorizare sau responsabil teme secundare, responsabil organizare activități, facilitator ateliere, responsabil platforma online, responsabil grup țintă, etc in funcție de cum pontează fiecare expert pe aceasta activitate sau pe activități care presupun contactul cu grupul țintă (2.1. sau 1.4.).

Re-evaluarea făcută de către experții de evaluare performante pe baza tuturor activităților centralizate, de data aceasta numai pentru experții care au fost premiați si cu referire la îmbunătățirea activității didactice exclusiv pentru cei care au primit finanțare anume pentru asta.

In urma acestei evaluări va rezulta o lista cu 15 premiați anterior care vor primi iarăși premii in ultimele 2 luni de proiect, ca o recompensa pentru îmbunătățirea activității didactice si in proiect si pentru consecventa si implicare.

Grila 1 de evaluare va avea 25 de itemi, pentru fiecare item, fiecare expert evaluare va acorda o nota intre 0 si 5, 0 fiind numărul minim de puncte acordat și 5 numărul maxim acordat. Numărul maxim de puncte acordat de către un singur expert evaluare performante este de 125, suma punctajelor acordate de toți cei 4 experți este de 500 puncte. Pornind de la aceasta suma totala punctaj in jos se va organiza clasamentul activității evaluaților, ordinea fiind data de punctajele totale obținute, de la mare la mic. Primii 15 se vor regăsi pe prima lista de premiați, următorii 15 pe a doua si tot așa, in limita a 45 de premiați unici.

ITEM EVALUAT

 1. Interesul acordat temelor secundare/proiectele au incluse Teme Secundare
 2. Activitățile didactice sunt promovate prin articole pe site sau alte publicații
 3. Autoevaluarea activităților evidențiază progresul
 4. Micșorarea numărului de absențe inițial – final la clasa reprezentativă
 5. Implicare pe platformă/chat
 6. Activitate la vizite
 7. Număr de mesaje primite de expert de la mentor/Număr de mesaje trimise către mentor de către mentorat
 8. Număr de mesaje trimise de mentor, mentoraților/ Număr de mesaje primite de mentorat de la mentor
 9. Promptitudinea în rezolvarea sarcinilor
 10. Materiale asumate transmise pentru a fi încărcate pe site-ul rețelei
 11. Chestionare pentru evaluarea abandonului școlar aplicate elevilor, părinților si profesorilor
 12. Fișe de identificare a elevilor cu risc de abandon școlar, Fisa 1
 13. Fișe de identificare a elevilor cu risc de abandon școlar, Fisa 2
 14. Fișe de identificare a elevilor cu risc de abandon școlar, Fisa 3
 15. Fișe de monitorizare a elevilor aflați in risc de abandon școlar
 16. Fise de autoevaluare ale lecției
 17. Interes arătat pentru dezvoltare
 18. Interes arătat pentru îmbunătățirea activității
 19. Interes arătat pentru relația de mentorat
 20. Interes arătat pentru dezvoltarea profesională
 21. Interes arătat pentru profesionalism
 22. Capacitatea de a fi un bun mentor/mentorat
 23. Capacitatea de a lucra în echipă
 24. Disponibilitate și promptitudine
 25. Are recomandarea expertului monitorizare responsabil pentru premiere

Verificarea și evaluarea candidaturilor

Experții responsabili cu evaluarea performantelor vor analiza toate documentele pentru fiecare participant în parte, etc. iar în cazul în care există neclarități vor fi solicitate clarificări/documente suplimentare. Pentru aceasta vor avea acces la platforma www.l-earn.ro folosind datele de backend.php furnizate de RPO, numere de telefon si e-mailuri de la toate persoanele interesate. Totodată, vor fi luate în calcul și discuțiile cu Experții Monitorizare si alți experți care au intrat in contact cu evaluații de-a lungul proiectului, colegii, directorul scolii, clasa de elevi sau părinții elevilor, rapoartele intermediare, listele de prezenta la cursuri. In consecință vor fi completate cate o grila nominala pentru fiecare evaluat, in care se vor regăsi aprecierile experților evaluare După finalizarea acestei etape, rezultatele vor fi publicate pe website-ul proiectului, prin mesaj pe platforma și în camera de chat a proiectului și pe pagina de Facebook și vor fi aduse la cunoștința participanților inclusiv telefonic (câștigătorilor și celor care sunt interesați și ne apelează).

Centralizarea persoanelor eligibile din grupul țintă se va consemna in Anexa 1.

După ce verificam toate persoanele nominal completam Anexa 2Declarație privind conflictul de interese al experților evaluatori de performante (practic, abia după ce ne verificam toți participanții si ne asiguram ca aceștia nu intra in conflict de interese cu evaluatorii, completam anexa 2. Fără Anexa 2 semnata, un evaluator nu poate evalua. Anexa 2 poate fi semnata si cu mențiuni dar, in cazul in care in grupul țintă se regăsește o ruda al unui evaluator (mențiunea nominala), nota evaluatorului înrudit pe grila se va considera automat 0, iar respectivul evaluat va fi depunctat automat cu 125 de puncte din 500.

Cererea de înscriere va fi Anexa 3– indiferent daca este depusa înaintea evaluării sau după decizia câștigătorilor – al cărui unic scop este sa confirme participarea si posibilitatea de a incasa acest venit extern (obligatorie pentru toți membrii GT) si sa furnizeze date despre contul in care se va efectua plata

Ca instrumente utile pentru verificările si cercetarea făcute de către experți vom anexa si rapoartele intermediare făcute de EM dar si alte centralizatoare (discuții telefonice, e-mail, centralizări făcute de RGT si RPO etc) livrabile preluate din alte activități anterioare, personalizate sau utilizate in scopul implementării acestei activități. Toate informațiile vor fi centralizate si rezumate in cadrul Grilelor de evaluare candidați, completate de către Experții de Evaluare Performante – Anexa 4

În cazul in care apar egale acolo unde este nevoie de departajare (când se decide daca intra sau nu in lista câștigătorilor pentru o anumita perioada) se vor aplica următoarele criterii de evaluare, în această ordine:

 1. Evoluția frecvenței școlare, raportat la semestrul anterior (raportul dintre rata de frecvență școlară, raportat la semestrul anterior)
 2. Evoluția progresului școlar raportat la semestrul anterior (raportul dintre rezultatul testării semestriale raportat la semestrul anterior, media/clasă sau grupă)
 3. Notarea in clasamentul recomandărilor experților (Responsabil Teme Secundare, Expert Monitorizare si Formator)

Centralizarea rezultatelor

In urma completării Grilelor de evaluare de către experții de evaluare performante, se va întruni comisia de evaluare care va fi numita prin Anexa 5 – Decizia de numire comisie, care va însuma toate punctajele totale apoi va întocmi clasamentul evaluărilor si stabili câștigătorii fiecărei perioade in PV întrunire si desemnare câștigători – Anexa 6.

Publicarea rezultatelor

Cadrele didactice selectate în vederea acordării stimulentului de performanță, respectiv conducerea unității școlare din care provin acestea, vor fi informate în legătură cu rezultatele competiției.

Rezultatele vor fi publicate pe website-ul proiectului, prin mesaj pe platforma şi în camera de chat a proiectului şi pe pagina de Facebook. Anunțul va fi făcut după structura Anexei 7 – Anunț câștigători

Depunerea și soluționarea contestațiilor

În caz de contestații, acestea se vor putea depune la secretariatul unității școlare, urmând a fi transmise experților evaluatori, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor. Contestațiile vor fi înregistrate în cadrul proiectului și vor fi soluționate în termen de 24 de ore de la înregistrarea lor. Rezultatul contestațiilor va fi comunicat în scris contestatarilor în maxim 24 de ore de la soluționare. În cazul admiterii contestației, dacă punctajul obținut crește deasupra ultimului punctaj, lista beneficiarilor de stimulente se modifică corespunzător.

IV.6 COMISIA DE EVALUARE

Comisia va fi alcătuită din 5 membri evaluatori.

Membrii echipei de evaluare vor semna declarații pe proprie răspundere cu privire la evitarea conflictului de interese.

Comisia de selecție este formată din:

 • Responsabil grup țintă (care va avea rol de secretar al comisiei si va aplica criteriile de departajare pentru punctaj egal pentru bursierii de pe ultimele locuri finanțate);
 • Manager Proiect (care va prezida ședința de evaluare si va verifica calculul si ordinea punctajelor din grile)
 • Expert evaluare performante 1 (care va acorda punctaj si evalua independent iar la ședință va argumenta – unde este cazul – punctajul acordat si motivația acestuia);
 • Expert evaluare performante 2 (care va acorda punctaj si evalua independent iar la ședință va argumenta – unde este cazul – punctajul acordat si motivația acestuia);
 • Expert evaluare performante 3 (care va acorda punctaj si evalua independent iar la ședință va argumenta – unde este cazul – punctajul acordat si motivația acestuia);
 • Expert evaluare performante 4 (care va acorda punctaj si evalua independent iar la ședință va argumenta – unde este cazul – punctajul acordat si motivația acestuia);

IV.7 DISPOZIȚII FINALE

Prezenta metodologie se aplică în cadrul activității : A 2.2. Motivarea cadrelor didactice mentorate prin acordarea de stimulente pentru performanță. Castigatorii finali (care vor prezenta cererile de confirmare a participarii in termen) vor primi finantarea in conformitate cu legislatia in vigoare, timp de 2 luni consecutive, cu valoare de 890 lei/luna si vor semna anterior platii Contractul de acordare stimulent de performanta – Anexa 8.

MULT SUCCES!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.