Miniproiect Comunicare și Relaționare

Aprobat,

Coordonator activități Partener 1, Valeria LEONTE

I. DATE GENERALE

Numele şi prenumele cadrului didactic: CATARGIU AGRIPINA-DANIELA

Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI

Stagiul de practică aferent programului de formare: Comunicare, Negociere, Mediere în Educație

Competenţa didactică vizată: Competențe de comunicare și relaționare

Perioada implementării:

II. DETALIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ

1. Justificarea mini-proiectului  de practică

Un element fundamental al existenţei umane îl reprezintă comunicarea. Aceasta este esenţială, întrucât ea ”stă la baza organizării sociale” (Evelina Graur, 2001), fără comunicare nu avem o viaţă personală şi socială înfloritoare, nu putem transmite mesaje şi schimba impresii, nu ne putem înţelege semenii şi nu ne putem exprima punctul de vedere.

Orice activitate umană are la bază procesul de comunicare, iar în afara comunicării nu putem exista ca oameni. Acesta este motivul pentru care am ales această temă, considerând că o integrare socială optimă depinde în mare măsură de abilitățile de comunicare pe care le formăm elevilor noștri și de modul cum aceștia învață să le pună în practică în viața reală.

Consider că în procesul instructiv-educativ comunicarea didactică are un rol important, ea fiind organizată și orientată strict spre obținerea de performanțe școlare.

Înainte de a şti să asimileze cunoștințe, elevul trebuie să ştie să comunice eficient, iar să comunice eficient învață dacă este integrat activ în activități care implică comunicare. Cu cât comunicăm mai mult (şi mai eficient) cu elevii noştri, cu atât cresc şansele de a crea personalităţi puternice, care să fie capabile să se integreze activ în grup, în societate.

Performanţele elevilor depind în mare măsură de modul cum ei au învăţat şi ştiu să se exprime, de măsura în care au învăţat să asculte şi să se facă ascultaţi, de capacitatea lor de a aduce argumente care să le susţină punctul de vedere.

Un elev inteligent este deci un elev care ştie să îşi exprime opiniile şi să îşi motiveze alegerile, care este capabil să participe activ la dialoguri, dar care este în acelaşi timp suficient de matur din punct de vedere intelectual încât să asculte şi să înţeleagă mesajele complexe transmise de ceilalţi, să valorifice informaţiile primite prin descoperirea propriei vocaţii.

Experienţa didactică trebuie să ne înveţe pe toţi că o comunicare didactică eficientă reprezintă cheia succesului şcolar şi social şi că doar comunicând elevii vor învăţa să comunice.

Scopul: Activitatea are ca scop verificarea experimentală a noțiunilor teoretice.

Obiectivele:

 1. Să redefinească densitatea.
 2. Să determine masa şi volumul utilizând instrumentele de măsură adecvate.
 3. Să determine densitatea unui lichid folosind densimetrul.
 4. Să calculeze densitatea folosind relaţia matematică.
 5. Să formuleze observaţii proprii  în urma experimentelor efectuate.
 6. Formarea spiritului de echipă în cercetarea fenomenului studiat, a relaţiilor de cooperare între grupe.

Grupul țintă: elevii claselor a VI- a

Necesitatea aplicării în contextual școlii țintă: Lecțiile practice sunt atractive și motivante determinând  creșterea interesului de a învăța, creşterea frecvenței la ore, obținerea unei mai bune concentrări, stimularea lucrului  în  echipă, îmbunătățirea  rezultatelor școlare, dezvoltarea  competenței  de comunicare, formarea capacității de observare și sinteză.

Experimentul cantitativ urmăreşte în detalii desfăşurarea în spaţiu şi timp a unor fenomene, procese, legi, legităţi, proprietăţi ale obiectelor lumii reale. De data aceasta se stabilesc relaţii exacte între valorile mărimilor fizice caracteristice fenomenului respective.

Importanța și rolul experimentului de laborator în predarea–învăţarea fizicii sunt incontestabile, deoarece acesta educă gândirea abstractă, analitică și cea sistemică, raţionamentul deductiv şi inductiv, creează deprinderi de observare a lumii înconjurătoare şi de înţelegere a fenomenelor din natură.

2. Planul de activităţi practice

Denumirea activității: Determinarea densității unui corp

Tipul activității: Lucrare de laborator

Participanți: elevii clasei a VI-a

Durata: 1h

Modalități de realizare: pe grupe eterogene

Activitatea își propune determinarea densității unor corpuri prin aplicarea formulei cât și direct, cu ajutorul densimetrului. Elevii vor lucra pe grupe eterogene, fiecare grupă având sarcini de lucru diferite. La sfârșitul activității reperezentantul grupei va prezenta rezultatele obținute.

Nediscriminare –  Proiectul finanţează activităţi care promovează nediscriminarea şi dezvoltarea educaţiei la orice nivel şi pentru oricine, dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv, accesibil tuturor copiilor; promovarea principiilor şcolii incluzive prin valorificarea diversităţii culturale, educarea tuturor copiilor în spiritul respectului şi toleranţei pentru colegii şi semenii lor. Nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap,infectare HIV,apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege(Cf OG nr137/2000, Art. 2.1).

Inovare sociala – Prin Ghidul solicitantului sunt încurajate activități și inițiative inovative care vizează, pe de-o parte, creșterea participării la învățământul obligatoriu, în special pentru copiii care provin din mediul rural, din comunități dezavantajate, cei de etnie romă, și, pe de altă parte, promovarea unor metode inovative de predare și învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin promovarea oportunităților care vizează reîntoarcerea în sistemul de educație

3. Valoarea adăugată prin mini-proiect

În urma activității elevii își vor îmbunătății competențele de comunicare și relaționare, vor știi să folosească instrumente de măsură și să efectueze determinări de masă și volum.

Cunoștințe și abilități

 • Răspund la întrebarea ,, De ce o scândură plutește pe apă și acul de gămălie se scufundă?
 • Foloseasc instrumente de măsură.
 • Utilizează noțiunea de densitate și aplică relația de calcul în rezolvarea de probleme.

Valori și atitudini

 • Respect pentru adevăr şi rigurozitate
 • Încredere în adevărurile ştiinţifice şi aprecierea critică a limitelor acestora
 • Interes şi curiozitate
 • Iniţiativă personală
 • Spirit critic şi autocritic
 • Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi
 • Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile celorlalţi
 • Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv cele create prin aplicareaTIC
 • Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu

4.Resursele necesare realizării mini-proiectului

Nr crtDenumirea achizitieiPrêț unitar fara TVAValoare TVA (19%)Valoare unitaraNr unitati de achizitionatValoare totalaJustificarea achizitiei (utilitatea achizitiei, momentul lectiei in care este folosit,de ce trebuie atatea bucati, de ce trebuie acest raport calitate/prêt, etc)
1.Cilindru gradat 250 ml21,07 ron4,0025,077 buc175,49Nu este în cabinet
Dirijarea învăţării şi asigurarea feed-back-ului
2.Densimetre122,3128,691511 buc151Nu este în cabinet
Dirijarea învăţării şi asigurarea feed-back-ului
3.Cântar electronic58,6013,7472,351 buc72,35Nu este în cabinet
Dirijarea învăţării şi asigurarea feed-back-ului

Elaborat,

Catargiu Daniela

Verificat,

Responsabil Grup Tinta si Activitati Practice, Rodica Cotin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.