Miniproiect – Învățarea elevilor cu ajutorul computerelor

Aprobat,

Coordonator activități Partener 1, Valeria LEONTE

I. DATE GENERALE

Numele şi prenumele cadrului didactic:Mujdei Silvia

Unitatea şcolară: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Stagiul de practică aferent programului de formare: Multimedia în educație

Competenţa didactică vizată: Adoptarea unor atitudini corespunzătoare pentru promovarea învățării activ-participative a elevilor la lecție utilizând instrumente computerizate

Perioada implementării: 31.10.2018 – 19.02.2019

II. DETALIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ

1. Justificarea mini-proiectului  de practică.

Prin acest miniproiect îmi propun creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi prevenirea/ diminuarea părăsirii timpurii a şcolii de către copiii aflaţi în risc educaţional prin crearea oportunităţilor şi creşterea participării elevilor din Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, la acțiuni de dezvoltare profesională, în vederea obţinerii progresului şcolar, a creşterii stimei de sine, a valorizării fiecărui elev şi integrării sociale, cu impact pozitiv asupra creșterii ratei de integrare socio-profesională a viitorilor absovenți din unitatea noastră.

Scopul: este acela de formare a unor priceperi și deprinderi în executarea placajelor din faianță, pentru un număr de 9 elevi ai clasei a XII-a C, care vor absolvi școala profesională în acest an școlar și vor susține examenul de calificare profesională pentru calificarea de Mozaicar – montator placaje, în luna Iulie 2019.

Obiective:
 1. dezvoltarea competenţelor profesionale a unui grup de 9 elevi ai clasei a XII-a C, prin activități de instruire suplimentare specifice calificării de Mozaicar –montator placaje.
 2. să recunoască SDV-urile, tipurile de placaje, tipurile de adeziv și normele de protecția muncii specifice executării placajelor din faianță;
 3. să execute practic placaje din faianță;
 4. să realizeze desene cu  modele de aranjare a faianței pentru bucătării, băi.
 5. să realizeze o prezentare Power Point cu tema ” Executarea placajelor din faianță” care să cuprindă  informații referitoare la tehnologia de montare a plăcilor de faianță.

Grupul țintă este format din cei 9 elevi ai clasei a XII-a C, la care eu desfășor atât activitatea de instruire teoretică cât și activitatea de instruire practică la 2 din cele 3 module/discipline care se studiază în clasa a XII-a în conformitate cu Planul cadru de învăţământ

Necesitatea  aplicării în contextul şcolii ţintă:

Având în vedere cele descrise anterior, prin acest miniproiect mi-am propus să stimulez și să îmbunătățesc comportamentul cognitiv al elevilor mei, printr-o abordare diferențiată, diversificată, cu metode moderne atractive și interactive, care să îi motiveze, inducându-le o stare de bine, ajutându-i să-și gestioneze emoțiile pe tot parcursul activității instructiv-educative. Activitățile s-au desfășurat în cadrul orelor de instruire practică -construcții, reușind cu succes să omogenizez grupul și să-mi ating obiectivele propuse.

2. Planul de activităţi practice.

În vederea desfășurării optime a activităților propuse, se vor asigura materialele necesare.

Activitatea nr. 1, Sprijin și colaborare

Se va desfășura timp de 3 ore în data de 31.10.2019, în cabinetul de informatică a școlii. Invitații /participanții,  vor fi toți elevii și cadrele didactice care activează în unitatea noastră în domeniul construcțiilor. În cadrul activității, voi prezenta informații despre proiectul – DEDICAT –Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului Școlar  și prevederile Metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106266. Prezentarea se va face folosind instrumentele computerizate din cabinet.

Activitatea nr. 2, Munca în echipă

Se va desfășura timp de 1 oră în data de 07.11.2018, în cabinetul de construcții iar invitații /participanții,  vor fi toți elevii și cadrele didactice care activează în unitatea noastră în domeniul construcțiilor. În cadrul activității, se vor face propuneri despre tema mini – proiectului și va fi nominalizat grupul țintă ținând cont de interesul și dorința de implicare a elevilor în acest proiect.

Activitatea nr. 3, Viitorul meu începe astăzi

Se va desfășura timp de 2 ore în data de 14.11.2018, în cabinetul de construcții. La acestă activitate, vor participa cei 9 elevi din clasa a XII-a C, în calitate de membri ai grupului țintă. În cadrul activității, se vor stabili activitățile care trebuie să se desfășoare în vederea atingerii obiectivului general și a obiectivele specifice și vor fi planificate datele de desfășurare. 

Activitatea nr. 4, Noutăți tehnologice în domeniul construcțiilor

Se va desfășura timp de 6 ore în data de 21.11.2018, prin organizarea unei vizite de studiu la un magazin, care comercializează materiale și dispozitive utilizate în construcții, în vederea completării informațiilor de specialitate cu noutățile din domeniu. La activitate, vor participa cei 9 elevi din clasa a XII-a C.

Activitatea nr. 5, Dotarea cu materiale

Se va desfășura timp de 4 ore în data de 28.11.2018, în cabinetul de construcții al unității, și constă în măsurarea suprafeței care urmează a fi placată cu faianță și calcularea materialelor necesare placării și anume: faianță, adeziv, chit rosturi și distanțieri din plastic. Se va ține cont de faptul că trebuie să ne încadrăm în bugetul care se poate acorda prin acestă linie de finanțare. La activitate, participă cei 9 elevi din clasa a XII-a C.

Activitatea nr. 6, Documentare

Se va desfășura timp de 4 ore în data de 05.12.2018, în cabinetul de informatică a școlii. În cadrul activității, elevii vor accesa Internetul pentru a obține informații despre tehnologiile moderne de execuție a placajelor din faianță. Elevii vor viziona diferite filme cu specificul temei și vor purta discuții despre tehnologia de execuție a placajelor din faianță și despre modul de lucru pe care îl vor adopta în cadrul activităților următoare. La activitate, vor participa cei 9 elevi din clasa a XII-a C, în calitate de membri ai grupului țintă. 

Activitatea nr.7 , Utilizarea instrumentelor computerizate

Se va desfășura timp de 2 ore în data de 12.12.2018, în cabinetul de informatică a școlii. În cadrul activității, elevii clasei a XII –a C, vor utiliza instrumentele computerizate pentru a realiza sub îndrumarea mea, o prezentare Power Point cu tema ” Executarea placajelor din faianță”. Fiecare elev va realiza cel puțin un slide, astfel încât prezentarea să conțină cel puțin 8 slide-uri.

Activitatea nr. 8, Și eu sunt ca tine

Se va desfășura timp de 2 ore în data de 15.01.2019, în cabinetul de informatică a școlii. În cadrul activității, voi prezenta principiile nediscriminării, ținând cont de faptul că unul dintre elevii clasei a XII –a C, este de etnie romă. Se vor  clarificara a noțiuniile de egalitate de șanse fără deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege(Cf OG nr137/2000, Art. 2.1).  În cadrul activității se va viziona un filmuleț care face referire la drepturile copilului. La activitate, vor participa elevi, profesori ingineri și maiștri instructori din domeniul construcții.

Activitățile nr. 9,10 și 11, Profesionist în meseria mea

Sunt activități practice de montare a faianței, folosind materialele achiziționate prin proiect. Activitățile se vor desfășura pe grupe de câte 3 elevii. Astfel grupa I își va desfășura activitatea în data de 22.01.2019, grupa II în data de 29.01.2019 și grupa III, în data de 12.02.2019. În cadrul activității, care se desfășoară timp de 6 ore cu fiecare grupă, elevii vor placa cu faianță un perete din atelierul de construcții, astfel încât până pe date de 12.02.2019, toată cantitatea de faianță achiziționată prin proiect să fie montată la locul stabilit.

Activitatea nr. 12, Seminar de bune practici

Se va desfășura timp 2ore în data de 19.02.2019, în cabinetul de informatică a școlii.  La activitate, vor participa elevi, profesori ingineri și maiștri instructori din domeniul construcții. Se va face diseminarea proiectului, se va prezenta modul de implementare a acestuia, vor fi arătate rezultatele obținute și se vor face schimburi de experiențe pe acest domeniu între elevii clasei aXII-a și elevii din clase mai mici.

 2.1.  Acțiuni pentru respectarea principiilor nediscriminării:

Mini –proiectul de practică, vizează activităţi care promovează nediscriminarea şi dezvoltarea educaţiei la orice nivel şi pentru oricine, dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv, accesibil tuturor copiilor; promovarea principiilor şcolii incluzive prin valorificarea diversităţii culturale, educarea tuturor copiilor în spiritul respectului şi toleranţei pentru colegii şi semenii lor. Nu se va face nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii  de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege(Cf OG nr137/2000, Art. 2.1).

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva ci un drept al tuturor. La acţiunile derulate  participă toţi elevii  clasei a a XII-a C, indiferent de etnie, religie, sex sau grad de deficienţă. În timpul activităților practice suplimentare, elevii acționează individual sau în echipă fără discriminare. Toate activitățile  desfăşurate au ca obiectiv principal recuperarea şi integrarea socioprofesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

2.2. Acțiuni care contribuie la inovarea socială :

Prin acest mini – proiect, sunt încurajate activități și inițiative inovative care vizează, pe de-o parte, creșterea participării elevilor din învățământul profesional și tehnic, în special pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, care provin din mediul rural, din comunități dezavantajate, cei de etnie romă, și pe de altă parte, promovarea unor metode inovative de predare și învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin promovarea oportunităților care vizează creșterea șanselor de integrare socio – profesională sau continuarea traseului educațional la nivele superioare de educație.

Atragerea resurselor suplimentare oferite prin acest proiect, va duce la creșterea performanței școlare și la obținerea unor rezultate  mai bune pentru elvii clasei a XII – a C. Toate acțiunile din proiect, pun accent pe creșterea gradului de profesionalizare a viitorilor absolvenți, în vederea accesării cu ușurință a unui loc de muncă într-un domeniu în care forța de muncă calificată este foarte căutată.

3. Valoarea adăugată prin mini-proiect

Avantajele pentru elevii care vor participa la acest proiect, sunt multiple, cum ar fi: valorificarea şi dezvoltarea diferențelor individuale, îmbunătățirea clară a rezutatelor, a gândirii, a rezolvării de probleme şi a cantității de cunoștințe, încrederea sporită în capacitatea de a învăța folosind inteligențe multiple, acces egal la învățătură pentru toți elevii, înțelegerea diferențelor de învățare în loc de incapacități de învățare, dezvoltarea personală și socială.

Proiectul are în vedere valorificarea maximă a potenţialului fiecărui elev prin expunerea sa la situaţii variate care să-i dea ocazia de a valorifica cunoștințele teoretice și de a executa lucrări practice care să corespundă din punct de vedere calitativ cerințelor impuse în domeniul construcții.

Rezultate așteptate:
 •  Din punct de vedere cantitativ, preconizăm următoarele rezultate:
 1. executarea unui placaj de faianță pe o suprafață de aproximativ 11 m.p.
 2. realizarea unei prezentări Power Point cu tema ” Executarea placajelor din faianță”.
 3. creşterea numărului de elevi participanţi la activităţi și parteneri implicați în proiect; 
 4. diseminarea proiectului în colectivul școlii, impresii ale participanţilor, materiale de studiu etc.; 
 5. realizarea unor  materiale didactice ca suport metodic pentru următoarele activități
 • calitative:
 1. îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor, de relaționare, de civilitate, de cultură și dezvoltare personală – baza pentru “învățarea pe parcursu lîntregii vieți”.
 2. creșterea interesului elevilor pentru domeniul construcții
 3. îmbunătăţirea calităţii actului de predare / învăţare;
 4. experimentarea unor tehnici și strategii noi de învățare; 
 5. formarea unor abilități de viață care să permită o dezvoltare armonioasă și o abordare pozitivă a tuturor activităților următoare școlare și din viața de zi cu zi: comunicare și relaționare, autocunoașterea și gestionarea emoțiilor, integrare socială, profesională și implicare civică, viața cotidiană, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor, abilități practice și cognitive;  
 6. valorificarea potenţialului creativ al participanţilor; 
 7. dezvoltarea spiritului competitiv şi de lucru în echipă; 
 8. creşterea potenţialului elevilor de adaptare la situaţii noi de învăţare;
 9. dezvoltarea abilităţilor de căutare şi filtrare a informaţiilor; 
 10. creşterea capacității de analiză și sinteză a informațiilor; 
 11. valorificarea resurselor de învăţare prin descoperire; 
 12. formarea între grupurile de elevi participanţi, a relaţiilor bazate pe prietenie, toleranţă, comunicare și cooperare.

4. Resursele necesare realizării mini-proiectului

Materialele prezentate mai jos, sunt necesare pentru desfășurarea activității independente a elevilor în cadrul activităților 9,10 și 11 în cadrul secvenței 5 al lecției – Asigurarea retenției și a transferului în vederea formării de priceperi și deprinderi specifice lucrărilor de executare a placajelor din faianță.

Toate materialele vor fi folosite pentru placarea cu faianță a unui perete pe o suprafață de 11m.p., într-un atelier de construcții din unitatea noastră. Lucrarea de placare va rămâne definitivă. Cantitatea de 11 m.p. de faianță, va permite fiecărui elev din clasă să monteze efectiv aproximativ 1 m.p. de faianță. Celelalte materiale (adeziv, distanțieri din plastic și chit de rosturi) au fost calculate ținând cont de consumul specific recomandat de producător, astfel încât să putem monta toată cantitatea de faianță solicitată.

Prețurile materialelor au fost alese ținând cont de oferta de prețuri practicate în acest moment pe piața de desfacere din Suceava, astfel încât să rezulte o lucrarede placare corespunzătoare destinației spațiului în care se va executa – atelier de construcții.

Elaborat,

­­­­­­­­­­­­­­Numele şi prenumele aplicantului, Mujdei Silvia  

Verificat,

Responsabil Grup Tinta si Activitati Practice, Rodica COTIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.