Obiective pentru Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta este un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile:

 1. economic
 2. social
 3. de mediu.

Pentru prima oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea:

 • eradicării sărăciei extreme,
 • combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei
 • protejării planetei până în 2030.

Scopul celor 17 ODD

 • Asigură o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor.
 • Acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității.
 • Stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea resurselor naturale.
 • Recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică.
 • Abordează o gamă de nevoi sociale incluzând:
  • educația,
  • sănătatea,
  • protecția socială,
  • oportunitățile de locuri de muncă,
  • schimbările climatice și protecția mediului.
 • Abordează barierele sistemice cheie pentru dezvoltarea sustenabilă cum ar fi:
  • inegalitatea,
  • modele de consum nesustenabile,
  • capacitatea instituțională slabă,
  • degradarea mediului.

Obiectivele Dezvoltării Durabile

Pentru atingerea acestor obiective, fiecare trebuie să-și îndeplinească partea sa: guvernele, sectorul privat, societatea civilă și fiecare om din lume. Guvernele trebuie să își asume răspunderea și să stabilească un cadru național, politici și măsuri pentru implementarea Agendei 2030.

 1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
 3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
 5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
 10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta. 
 11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. 
 12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
 14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
 15. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate.
 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. 
 17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Țintele agendei globale în domeniul dezvoltării durabile

Conceptul de ODD s-a născut la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Acestea au fost cuprinse în textul Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU.

Majoritatea statelor lumii, inclusiv România, au stabilit în 2000 un angajament de reducere a sărăciei globale şi salvarea a milioane de vieţi. Declaraţia Mileniului a constituit în perioada 2000-2015 unica agendă globală în domeniul dezvoltării asupra căreia a existat un acord la cel mai înalt nivel şi care includea ţinte precise:

 1. Reducerea sărăciei extreme şi a foametei
 2. Realizarea accesului universal la educaţie primară
 3. Promovarea egalităţii de gen şi emanciparea femeilor
 4. Reducerea mortalităţii infantile
 5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne
 6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli
 7. Asigurarea sustenabilităţii mediului
 8. Crearea unui  parteneriat global pentru dezvoltare
Contribuția obiectivelor
 • Conştientizarea publică, creşterea voinţei politice şi mobilizarea de resurse pentru lupta împotriva sărăciei la nivel global.
 • Concentrarea acţiunii,
 • Reformarea politicilor prin încorporarea obiectivelor şi ţintelor de dezvoltare în strategiile naţionale
 • Crearea de instituţii care să implementeze aceste planuri în mod eficient:
  • sărăcia extremă la nivel global a fost înjumătăţită;
  • ţinta de înjumătăţire a numărului de oameni care nu au acces la surse de apă mai bună a fost atinsă;
  • nouăzeci la sută dintre copiii din statele aflate în curs de dezvoltare au acum acces la educaţie primară;
  • mult mai multe fete au acces la educaţie comparativ cu anul 2000.
 • Rezultatele pozitive nu au fost însă echilibrat distribuite. Începând cu 2008, progresul realizat până atunci a fost negativ influenţat de criza financiară şi economică.
 • Cel mai slab progres s-a înregistrat în ţările aflate în situaţii de conflict sau recent angajate în procesul de stabilizare şi reconstrucţie.
 • Lipsa capacităţilor instituţionale a influenţat negativ îndeplinirea obiectivelor.
 • Obiectivele de Dezvoltare Durabilă trebuie să finalizeze agenda demarată de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

România şi Obiectivele de Dezvoltare

România acordă o importanţă deosebită ONU, organizaţie cu vocaţie universală. Aceasta reprezintă cadrul multilateral cel mai extins pentru abordarea marilor teme globale, inclusiv aspecte legate de dezvoltarea pe termen lung. ODM au reprezentat pentru România un instrument complementar de mobilizare, la nivel intern, în domeniul dezvoltării economice şi sociale.

Agenda 2030 depășește cu mult ODM, menținând teme precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și abordând noi teme precum societățile pașnice și inclusive. Toate țările trebuie să se asigure că politici adecvate sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Țările trebuie să promoveze instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe statul de drept, drepturile omului, egalitatea de gen și creşterea implicării femeilor.

România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie implementată de către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie soluționate prin definirea unor strategii de dezvoltare locală și națională. România este angajată să implementeze ODD la nivel naţional şi a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă. Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră la adresa implementării Obiectivelor.

Strategia României pentru dezvoltare durabilă

Se pune accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune socială.

Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea ODD nu numai din perspectivă naţională, dar şi la nivel internaţional. România acordă sprijin ţărilor mai puţin dezvoltate, prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Experienţa acumulată în procesul de tranziţie este de natură a susţine eforturilor ţărilor interesate de a beneficia de un astfel de sprijin.

România a prezentat Evaluarea Naţională Voluntară (Voluntary National Review) la sesiunea din luna iulie 2018 a Forumului Politic la Nivel Înalt al ONU privind Dezvoltarea Durabilă, la sediul ONU din New York.

Educație pentru Dezvoltare Durabilă – un instrument cheie pentru realizarea ODD-urilor

Este nevoie de o schimbare fundamentală a felului în care concepem rolul educației în dezvoltarea globală, deoarece ea are un impact catalizator asupra bunăstării indivizilor și asupra viitorului planetei noastre.… Acum, mai mult ca oricând, educația are responsabilitatea de a-și adapta viteza la provocările și aspirațiile secolului al 21-lea, și de a promova tipurile corecte de valori și aptitudini care vor duce la o creștere sustenabilă și inclusivă și la un trai pașnic împreună.

EDD este o educație holistică și transformațională care abordează conținutul și rezultatele învățării, pedagogia și mediul de învățare. Astfel, EDD nu numai că integrează conținuturi cum ar fi schimbările climatice, sărăcia și consumul sustenabil într-o programă; ea creează de asemenea opțiuni interactive pentru predarea orientată către cursant și învățare. EDD cere o schimbare de la predare la învățare. Ea are nevoie de o pedagogie orientată către acţiune, transformatoare, care susține

 • învățarea auto-direcționată,
 • participarea și colaborarea,
 • orientarea către probleme,
 • inter- și transdisciplinaritatea,
 • conexiunea dintre învățarea formală și cea informală.

Doar astfel de abordări pedagogice fac posibilă dezvoltarea competenţelor cheie necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile.

Educația poate și trebuie să contribuie la o nouă viziune asupra dezvoltării globale sustenabile.

(UNESCO, 2015)

Pentru a crea o lume mai sustenabilă și pentru a ne angaja la problemele legate de sustenabilitate descrise în ODD-uri, indivizii trebuie să devină factori de schimbare pentru sustenabilitate. Ei au nevoie de cunoștințe, aptitudini, valori și atitudini care să-i împuternicească să contribuie la dezvoltarea sustenabilă. De aceea, educația este crucială în realizarea dezvoltării durabile.

Cu toate acestea, nu toate felurile de educație susțin dezvoltarea sustenabilă. Educația care promovează doar creșterea economică poate duce de asemenea la o creștere a modelelor de consum nesustenabile. Abordarea actuală a Educației pentru Dezvoltare Durabiă (EDD) împuternicește cursanții să ia decizii informate și să întreprindă acţiuni responsabile pentru integritatea mediului, viabilitate economică și o societate justă pentru generațiile prezente și viitoare.

Obiectivele învățării pentru realizarea ODD pe scurt

EDD poate dezvolta competențe transversale cheie pentru sustenabilitate care sunt relevante pentru toate ODD-urile. EDD poate de asemenea dezvolta rezultate specifice de învățare necesare pentru realizarea unui ODD anume.

Următoarele competente sunt în general privite drept cruciale pentru o dezvoltare sustenabilă avansată (vezi de Haan, 2010; Rieckmann, 2012; Wiek et al., 2011).

1. Competențe transversale cheie pentru realizarea tuturor ODD-urilor

2. Obiective de învățare specifice pentru ODD-uri

Ce urmează este descrierea obiectivelor specifice de învățare pentru toate ODD-urile. Pentru fiecare ODD, obiectivele de învățare sunt descrise în domeniile cognitiv, socio-emoţional și comportamental. Domeniul cognitiv cuprinde cunoștințele și aptitudinile de gândire necesare pentru a înțelege mai bine ODD și provocările în realizarea acestuia.

Domeniul socio-emoţional include

 • aptitudini sociale care permit cursanților
  • să colaboreze,
  • să negocieze
  • să comunice pentru promovarea ODD-urilor,
 • ca și aptitudini de auto-reflexie, valori, atitudini și motivații care permit cursanților să se dezvolte.
Exemplu: 1.2.4. ODD 4 | Educația de calitate | Asigurarea unei educații inclusive și echitabilă de calitate și promovarea oportunităților de învățare pentru toţi
Obiective de învățare cognitive
 1. Cursantul înțelege rolul important al educației și al oportunităților de învățare continuă pentru toţi (învățare formală, non-formală și informală) ca principalele elemente de favorizare a dezvoltării sustenabile pentru îmbunătățirea vieților oamenilor și realizarea ODD-urilor.
 2. Cursantul înțelege educația ca un bun public, un bun global comun, un drept fundamental al omului și o bază pentru garantarea realizării celorlalte drepturi.
 3. Cursantul știe despre inegalitatea accesului la educație și a obținerii educației, în special între fete și băieți și în zonele rurale, ca și despre motivele lipsei unui acces echitabil la educația de calitate și la oportunitățile de învățare continuă.
 4. Cursantul înțelege rolul important al culturii în realizarea sustenabilității.
 5. Cursantul înțelege că educația poate ajuta la crearea unei lumi sustenabile
Obiective de învățare socio-emoţionale
 • echitabile și pașnice
Obiective de învățare socio-emoţionale
 1. Cursantul este capabil să ridice nivelul de conștientizare a importanței educației de calitate pentru toţi, a unei abordări umaniste și holistice a educației, a EDD și a abordărilor corelate.
 2. Cursantul este capabil, prin metode participative, să-i motiveze și să-i ajute pe ceilalți să solicite și să folosească oportunitățile educaționale.
 3. Cursantul este capabil să recunoască valoarea intrinsecă a educației, să analizeze și să-și identifice propriile nevoi de învățare în dezvoltarea personală.
 4. Cursantul este capabil să recunoască importanța propriilor abilități pentru îmbunătățirea vieții sale, în special pentru angajare și antreprenoriat.
 5. Cursantul este capabil să se angajeze personal în EDD.
Obiective de învățare comportamentale
 1. Cursantul este capabil să contribuie la facilitarea și implementarea educației de calitate pentru toţi, pentru EDD și abordările corelate la diferite nivele.
 2. Cursantul este capabil să promoveze egalitatea de gen în educație.
 3. Cursantul este capabil să solicite public și să susțină dezvoltarea politicilor de promovare a educației libere, echitabile și de calitate pentru toţi, EDD și abordările corelate, și să se îndrepte către facilități educaționale sigure, accesibile și inclusive.
 4. Cursantul este capabil să promoveze emanciparea tinerilor. 5. Cursantul este capabil să folosească toate oportunitățile pentru propria educație pe tot parcursul vieții și să aplice cunoștințele dobândite în situaţiile zilnice pentru promovarea dezvoltării sustenabile.

Surse:

 1. https://www.mae.ro/node/35919
 2. Educatie pentru Obiectivele dezvoltarii durabile, Publicat în 2017 de Organizația Educațională, Științifică și Culturală a Națiunilor Unite 7.

Responsabil Teme Secundare – Alexandru Grigorii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.